Skyldighet att dokumentera och anmäla till Arbetsmiljöverket om medarbetare exponerats för Covid-19

Covid-19 utgör ett smittämne i riskklass 3 av totalt 4 nivåer. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker måste arbetsgivaren dokumentera om arbetstagare har exponerats för smittämnen i riskklass 3 och riskklass 4 i samband med tillbud, olyckor eller annan oönskad händelse.

Om en arbetstagare exponerats för exempelvis covid-19 i samband med arbetet är arbetsgivaren skyldig att utan dröjsmål anmäla det till Arbetsmiljöverket, en så kallad 3:3a-anmälan (allvarligt tillbud). Anmälan ska också ske om en arbetsgivare i efterhand får kännedom om att en arbetstagare har exponerats för covid-19 i samband med arbetet.

 I praktiken kan det vara svårt att avgöra om en arbetstagare exponerats för covid-19 i samband med arbete eller inte. Då Arbetsmiljöverket kan besluta om sanktionsavgift för arbetsgivare som inte anmält ett allvarligt tillbud rekommenderas att en anmälan sker till Arbetsmiljöverket så snart det är möjligt att en arbetstagare kan ha exponerats för covid-19 i samband med arbetet.

Med exponering menar vi här att smittämnen når arbetstagaren. Det kan bland annat ske genom

  • att utandningsluften från en person som är misstänkt eller konstaterat smittad med covid-19, inandas av en arbetstagare
  • kontakt med intorkade droppar som innehåller virus, så att viruset når mun, näsa eller ögon via exempel händerna
  • att en arbetstagare utför arbetsmoment där fysisk distansering inte varit möjlig nära en person som är misstänkt eller konstaterat smittad med covid-19.

Mer information om dokumentationsskyldigheten och anmälan finns på Arbetsmiljöverkets hemsida

Prenumerera på nyhetsbrevet