Märkning av rör på snösystem

Angående krav från Arbetsmiljöverket på märkning av trycksatta rör på snösystem

Sedan några år tillbaka så finns det regelverk hos Arbetsmiljöverket som styr märkning av rör under tryck, AFS 2014:43 § 20, där man också fastslår sanktionsavgifter om inte märkningen uppfylls. Arbetsmiljöverket förtydligade sitt krav om sanktionsavgifter den 1 juni 2017.

Benämningen på AFS 2014:43 är ”Kemiska hälsorisker” och nytt i denna skrivelse är att luft med 2 bars tryck och mer faller in under denna AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling)

Nedan utdrag ur AFS 2014:43:

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43

20 § Synliga rörledningar som innehåller en farlig kemisk produkt ska vara märkta med produktens namn och faropiktogram samt med en pil för strömningsriktningen. På en rörledning som används för olika produkter med samma farliga egenskaper får produktnamnen anges med en samlingsbeteckning.

Märkning ska placeras väl synlig i närheten av farliga ställen såsom ventiler och kopplingar samt med sådana mellanrum att en märkning alltid kan ses när man befinner sig längs ledningen.

Den arbetsgivare som inte har märkt en eller flera rörledningar med farliga kemiska produkter enligt kravet i första stycket ska betala en sanktionsavgift, se 52 §.

Lägsta avgiften är 15 000 kronor och högsta avgiften är 150 000 kronor.

För den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 150 000 kronor. För den som har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande:

Avgift = 15 000 kronor + (antal sysselsatta –1) x 271) kronor.

Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal. (AFS 2014:43)

Rör med luft där trycket är 2 bar och över är dock undantaget sanktionsavgift men vi rekommenderar att märkning ändå görs.

Märkning av rörledningar – 20 §

Synliga rörledningar som innehåller en farlig kemisk produkt ska vara märkta med:

 • Produktens namn
 • En pil för strömningsriktningen.

En ledning som är inbyggd och därför inte synlig behöver bara märkas i de öppningar där den är åtkomlig. Som inbyggnad räknas normalt hårda ytterhöljen som gör att man inte kommer åt ledningen utan verktyg. Hur inbyggnaden behöver märkas ska man ta ställning till vid riskbedömningen.

På en rörledning som används för olika produkter med samma farliga egenskaper får produktnamnen anges med en samlingsbeteckning.

Om man regelmässigt pumpar några kemiska produkter med olika farlighet i samma ledning kan det vara tillräckligt att märka med de olika produkternas namn och de faropiktogram som de tillsammans har. Man behöver då också ange att det är alternativa innehåll och ingen blandning av dem. Information om aktuellt innehåll måste finnas nära tillgängligt.

Tryckluftledningar

 

 

 

Märkning ska finnas vid farliga ställen. För tryckluft kan man ofta göra bedömningen att det inte finns lika många farliga ställen som för en hälso- eller brandfarlig gas.

Det ska alltid gå att identifiera vad en ledning innehåller, men för ställen som är så svårtillgängliga att man behöver särskild utrustning för att ta sig dit, kan man ofta bedöma att märkning är onödig.

För en tryckluftsslang som kan ses i sin helhet kan det vara tillräckligt med märkning vid uttaget för slangen.

Faroklassen ”gas under tryck” / Faropiktogram

Använd de faropiktogram som leverantören anger i märkning och säkerhetsdatablad. Den som spätt ut eller blandat produkten ska själv bedöma klassificeringen.

 

Faroklassen ”gas under tryck”

 

 

 

 

 

CLP-förordningen innehåller en faroklass kallad ”gas under tryck”. Den gäller för gaser med ett övertryck på minst 200 kPa (2 bar). En i övrigt ofarlig gas, t.ex. luft, med 200 kPa övertryck klassificeras som en farlig kemisk produkt enligt CLP och ska därför märkas med faropiktogrammet ovan.

Enligt CLP-förordningen är piktogrammet frivilligt om faropiktogram för brandfarligt eller giftigt anges. Eftersom utsläpp av en giftig eller brandfarlig gas kan medföra större risk än en vätska är det dock ofta lämpligt att även ange faropiktogrammet för gas under tryck.

Märkningens placering

Märkningen ska placeras väl synlig och i närheten av farliga ställen som ventiler och kopplingar samt med sådana mellanrum att en märkning alltid kan ses när man befinner sig längs ledningen. Den behöver finnas på båda si­dor vid genomgångar i väggar.

 

Vägledning till 20§

Tryckluftsledningar

Märkning ska finnas vid farliga ställen. För tryckluft kan man ofta göra bedömningen att det inte finns lika många farliga ställen som för en hälso- eller brandfarlig gas.

Det ska alltid gå att identifiera vad en ledning innehåller, men för ställen som är så svårtillgängliga att man behöver särskild utrustning för att ta sig dit, kan man ofta bedöma att märkning är onödig.

För en tryckluftsslang som kan ses i sin helhet kan det vara tillräckligt med märkning vid uttaget för slangen.

 

För rörledningar finns inget undantag

En rörledning som innehåller en farlig kemisk produkt ska alltid vara märkt. Om det är tillfälligt kan märkningen göras med upphängda skyltar som placeras i närheten av farliga ställen. Risksituationen får avgöra vilka ställen som behöver märkas.

Om man redan i planeringen vet att ledningen kommer att rengöras regelbundet med en farlig kemisk produkt kan man förbereda märkningen vid detta moment.

Vid reparation och underhåll sker många olyckor och det därför är viktigt med tydlig information om vad som finns i ledningar och pumpar.

 

Kallt vatten under högt tryck

För kallt vatten under högt tryck finns det inget regelverk hos Arbetsmiljöverket, men utifrån det ofta höga tryck (60 bar) som finns i våra anläggningar så är olycksrisken stor vid ett haveri eller läckage.

Man skall alltid göra en riskanalys på arbetet och utifrån den göra arbetsinstruktioner och rutiner för att säkerställa medarbetarens trygghet.

Rekommendationen är att även märka rören för vattnet på snösystemet då det ofta går upp mot 60 bar och då bör även tryckområdet finnas med på märkningen, t.ex. 20-60 bar.

 

Exempel på färgmärkning enligt svensk standard SS 741:

En rekommendation är att rörledningar har färgmärkning enligt svensk standard SS 741.

Exempel:

 

 

 

 

 

 

 

TEXT:

Texten ska vara i klartext och beteckning samt ange innehåll. (VATTEN och LUFT)

FÄRG:

Klartext och beteckning anges i färgmarkering enligt gällande standard.

 • Orange – brandfarlig gas
 • Ljusblå – luft, vakuum
 • Grå – vattenånga
 • Ljusbrun – övriga gaser
 • Brun – brandfarlig vätska
 • Violett – frätande eller giftiga vätskor
 • Grön – kallvatten

PIL:

Pil för strömriktning skall finnas. Indikering från vilket håll luft och vatten färdas. Vid oklar strömriktning skall dubbel pil användas.

SYMBOL:

För snötillverkningssystem ska enbart luftledningar märkas med symbolen (Gas under tryck)

RÖRDIAMETER:

25 mm eller mer skall minsta texthöjden vara 12 mm och märkbandsbredd minst 150 mm.

25 mm eller mindre accepteras minsta texthöjden 6 mm och märkbandsbredd 75 mm.

 

VAR MÄRKER MAN RÖREN?

Rörmärkningen ska vara väl synlig och så att förväxling inte sker.

 • Vid varje apparat (hydrant) -anslutning och även vid stamkranar.
 • Vid avgreningar.
 • Vid vägg och bjälklagsgenomförningar, minst en gång i varje lokal.

Ledningar som ligger ovan mark skall märkas med synliga avstånd.

Om ni har frågor så kontakta teknik@slao.se

Prenumerera på nyhetsbrevet