Topptur i skidanläggning, SLAO:s rekommendationer

”Topptur/Skidbestigning/Skitouring/Randonnée/Skimo”, det finns flera benämningar för aktiviteten, SLAO väljer i detta dokument att använda begreppet: Topptur och toppturande. Vi åsyftar i detta dokument aktiviteten att gå uppför på skidor eller snöskor i skidanläggningen med avsikt att därefter åka utför.

En anläggning kan tillåta toppturande, i eller i närheten av sin anläggning. Anläggningen har ansvar för att den erbjudna aktiviteten kan genomföras på ett säkert sätt i avsedda leder samt att dessa aktiviteter anpassas utifrån lokala förutsättningar såsom terräng, liftar, nedfarter mm.

Information till gäst

Anläggningen har också ansvar för att konsumenten får säkerhetsinformation så att hen förstår och kan bedöma eventuella risker med aktiviteten, samt hur vederbörande bäst undviker risker.

Informationen bör tydligt och enkelt visa ledernas sträckning, väg upp och ner, samt öppettider. Information bör finnas lättillgänglig vid ledens start samt på hemsida. En tydlig och utförlig beskrivning underlättar för den som nyttjar leden att välja rätt led utifrån egna förutsättningar och yttre förhållanden.

Skidanläggningen ska tillhandahålla en säker produkt utifrån de krav som ställs i Produktsäkerhetslagen.

 

Riskanalys

Lederna är en del av anläggningen och ska ingå i säkerhetsplaner, riskanalyser och regelbundna kontroller, som en del av det allmänna säkerhetsarbetet. I SLAO:s Handbok, kapitel Säkerhet i skidbacken, finns vägledning för systematiskt säkerhetsarbete. Lederna ska vara säkrade från laviner under angivna öppettider. Markeringar och skyltar ska kontrolleras och underhållas löpande under hela säsongen.

 

Exempel på möjliga lösningar för att undvika risker:

  • Håll öppet vissa bestämda kvällar där toppturande upp tillåts i en specifik nedfart och ned i samma eller en annan nedfart.
  • Skapa en separat led att tura upp i för att sen åka fritt nerför i anläggningens öppna nedfarter.
  • Tillåt toppturande i anvisad nedfart eller lämpliga liftgator för att sen tillåta utförsåkning i anläggningens öppna nedfarter.

 

Tips för att skapa säkra leder:

Nedan följer ett antal punkter att använda som stöd för en anläggning som vill tillåta Toppturande i eller i närheten av sitt skidsystem:

 • Planera leden upp och ner ur ett säkerhetsperspektiv men även ur ett turperspektiv.

Beskriv ledernas sträckning och komplettera med karta. Ange till exempel svårighetgrad, målgrupp, längd, höjdskillnad, ungefärlig tidsåtgång etcetera. En utförlig beskrivning underlättar för den som nyttjar leden att välja rätt led utifrån egna förutsättningar och yttre förhållanden.

Ta hänsyn till:

 • Ledens lutning
  – Anpassa lederna utifrån målgrupp.
 • Leder upp bör i möjligaste mån inte korsa öppna nedfarter
  – krävs det så ska det ske på platser med god sikt och överfarten bör tydligt skyltas både för utförsåkare i nedfarten och den som går upp.
 • Om leden går i öppen nedfart eller i liftgata:
  – Leden bör planeras så att toppturaren själv ser så bra som möjligt, och syns så bra som möjligt för övriga i anläggningen.

Fundera på:

 • Är sikten skymd uppifrån, är det någon kurva som ställer till det?
 • Behöver de som går upp hänvisas till specifik sida av nedfarten?
 • Behöver de byta sida efter leden för att synas bättre? Behöver överfarten skyltas?
 • Ta hänsyn till var ni normalt framför skoter i anläggningen.

 

Övriga funderingar:

 • Om leden går skilt från anläggningens övriga nedfarter, hur genomförs en räddningsinsats vid skada?
 • Planeras det för flera leder, tänk på att numrera, då det hjälper nyttjaren att hitta rätt och det blir enklare att orientera sig vid eventuella incidenter.
 • Definiera öppettider för leden och nedfart– Exempelvis: Alltid öppen, endast när anläggningen är öppen, en speciell kväll, ett tidsintervall t.ex. mellan 09:00 och 22:00.

 

Tänk på:

 • Om kvällstid – ska belysning vara på? Tänd belysning kan vara ett sätt att styra åkarna till rätt väg upp respektive ned.
 • Behöver leden kunna stängas tillfälligt på grund av tex lavinbekämpning eller annat arbete? Hur ser då informationsrutinen ut?

 

 • Skyltning, råd och tips:
  • Alltid en skylt vid start av leden – regler, öppettider, information etc.
  • Längs leden upp, fundera då på:
   • Tydlig skyltning
   • Var behövs markeringar? Utgå från planeringen av leden och skylta efter behov, till exempel:
    • Början och slut av led.
    • Skylta där vägval kan göras.
    • Går leden på kalfjället kan ytterligare skyltar/markeringar behövas.
    • Går leden i skogsterräng kan ytterligare skyltar/markeringar behövas för att underlätta.
    • Om leden kommer att användas när det är mörkt behövs reflexer tätt mellan markeringar.
    • Går leden i en öppen nedfart – skylta i den kant som leden ska användas för ökad tydlighet.
   • Väg ner
    • Markera även väg ner om behov finns.

Placera in leden i anläggningens pistkarta / app eller liknande.

Exempel på information för topptursled:

 

Informera den toppturande om:

 • Att giltigt åkpass krävs för nyttjande.
 • Öppettider
 • Vilka nedfarter/leder som får nyttjas
 • Huruvida belysning i skidbacken är tänd eller inte, och i så fall mellan vilka tider.
 • Svårighetsgrad, längd, höjdskillnad, tidsåtgång för turen.
 • Att åkaren alltid ska se till att synas. Rekommendera pannlampa och reflex vid dålig sikt eller mörker.
 • Att åkaren ska anpassa fart och åksätt till terräng, utrustning och väderlek.
 • Det är åkarens ansvar att utrustningen inte kan tappas eller på något sätt skada andra personer, liftar eller andra faciliteter.
 • Att anläggningen utanför öppna leder är en arbetsplats. Exempel på skrivelse om skidanläggningen och öppna leder vs. arbetsplats:
  • Skidanläggningen och ej öppna leder är att betrakta som arbetsplats utanför angivna öppettider. Obehöriga äga ej tillträde. Det är förenat med livsfara att beträda anläggningen samtidigt som arbete utförs med till exempel snötillverkning, pistmaskiner, lavinbekämpning, reparationer eller liknande.

 

Skyltmaterial:

 

 

 

 

 

 

 

Information som står i ”Lilla gula” Topptur

 

Topptursregler i skidanläggningen

Med topptur avses att gå uppför med skidor eller snöskor med avsikt att därefter åka utför.

 • Det är ditt ansvar att ta reda på om, och var, topptur är tillåtet i anläggningen.
 • Du ska ha giltigt åkpass för att nyttja skidanläggningens ned- och uppfarter.
 • Topptur är endast tillåten under angivna öppettider och på markerad eller anvisad led.
 • Ha uppsikt uppåt och var uppmärksam på om leden korsar nedfart, liftspår eller passerar ett krön.
 • Se alltid till att vara synlig för andra. Använd pannlampa och reflex vid dålig sikt eller mörker.

I övrigt gäller ”Utförsåkarens trafikregler” samt SLAO:s ”Åk och Liftregler”

 

PDF att ladda ner:

Topptur i anläggning, SLAO:s rekommendationer

 

Prenumerera på nyhetsbrevet