Klimatförändringar
och utförsåkning i Sverige

Forskningsläget – snötillgång i framtiden

Vi lever i ett förändrat klimat. Effekterna av klimatförändringarna är märkbara globalt redan idag och i olika delar av det svenska samhället.

Vi delar forskningens allvarliga syn på läget. Därför följer vi också kontinuerligt klimatforskningen.

Det är ställt utom allt tvivel om att det kommer att bli varmare vintrar i Sverige de kommande årtiondena. Det blir färre dagar med naturligt snötäcke. Samtidigt kommer det att vara variationer. Vissa vintrar kommer att vara kallare, andra varmare.

FN:s klimatpanel IPCC använder fyra scenarier (Representative Concentration Pathways) för att beräkna framtida klimatförändringar. RCP 4,5 innebär att koldioxidutsläppen ökar fram till 2040 för att därefter sakta minska.

RCP 4,5 innebär att mänskligheten vidtar åtgärder mot klimatförändringen men inte når målen i Parisavtalet. Tyvärr är det så utvecklingen ser ut i dagsläget, och därför använder vi det scenariot i vår planering.

SLAO:s arbete för framtidens hållbara skidåkning

Vi lever av och med naturen. Därför är det självklart att vi tar vår del av ansvaret för att ställa om till fossilfritt och erbjuda hållbar skidning till kommande generationer.

Svenska skidanläggningar tog 2020 fram en färdplan för fossilfrihet. Målen är högt ställda. 2022 använder 96 procent av alla skidanläggningar enbart förnybar el för att driva liftar och tillverka snö.

De första medlemmarna använder redan idag elskotrar i verksamheten. 2025 ska driften av pistmaskiner vara 100 procent fossilfri. 2027 ska driften av SLAO:s medlemmars skidanläggningar vara helt fossilfri.

Branschen arbetar även med att bidra till hållbara transporter till de stora skidanläggningarna i fjällen. Projekt pågår också för att bygga ut laddinfrastruktur utmed de stora huvudvägarna till fjällen.

Alla SLAO:s medlemsanläggningar arbetar idag med tillverkad snö. Många har gjort det sedan 1970-talet. Tillverkad snö är tåligare än naturlig snö och ger därför ett bättre underlag. Enbart luft och vatten behövs. Snö kan numera tillverkas i högre temperaturer och med mindre energiåtgång än tidigare. Jämfört med 1970-talet har energiåtgången minskat till en sjundedel.

Snö är en viktig resurs. Därför sparar idag allt fler skidanläggningar snö mellan säsongerna. Det sker också viktig forskning på området. De mest framgångsrika försöken har inneburit enbart 10 procents volymminskning mellan två säsonger.

Branschens bedömning är att snötillverkning och att spara snö kommer att kompensera för färre dagar med naturligt snötäcke i fjällen i framtiden. För södra Sverige är bedömningen att säsongerna kommer att bli kortare jämfört med idag.

Vatten är en annan viktig resurs. SLAO:s medlemmar har kontinuerlig dialog med myndigheter och andra aktörer som kan beröras av ett hållbart uttag av vatten för snötillverkning.

Ett exempel på klimatanpassningsåtgärd är att stimulera fler gäster att åka skidor under vårvintern i stället för på senhösten. Det är ett viktigt och långsiktigt arbete.

Klimatförändringarna gör det svårare att planera och driva skidanläggningar. De svenska skidanläggningarna står samtidigt väl rustade och det finns en stor framtidstro. På fjällens skidorter har det gjorts ett flertal större investeringar för att utöka liftkapacitet och antal bäddar de senaste åren och fler och större investeringar planeras.

 

Frågor & Svar om klimatförändringar
och framtidens utförsåkning

Hur påverkar klimatförändringarna framtidens skidåkning i Sverige?

Det kommer att finnas snö i backarna även för nya generationer, men vi kommer att uppleva ett förändrat klimat. Hur stora klimatförändringarna blir beror på hur globala klimatinsatser utvecklas. Dagarna med naturligt snötäcke kommer att bli färre, enligt SMHI:s prognoser. Tillverkad snö blir allt viktigare, en utveckling som vi har sett sedan 70-talet.

Kommer skidsäsongerna i framtiden att bli lika långa som idag?

Det kan bli upp till 20 dagar färre med naturligt snötäcke i svenska fjällen 2050 enligt SMHI:s prognoser. SLAO:s bedömning är samtidigt att vi kommer att kunna bibehålla skidsäsongernas längd fullt ut i fjällen tack vare tillverkad snö. Kapaciteten för att tillverka snö utökas också kontinuerligt för att säkra och förbättra skidupplevelsen. Vi stimulerar också gäster att åka mer skidor under vårvintern som erbjuder bra skidåkning och snöförhållanden. I södra Sverige är bedömningen att skiddagarna blir färre i framtiden baserat på SMHI:s prognoser.

Vilken betydelse kommer snötillverkning ha i framtiden för att kunna åka skidor?

Svenska skidanläggningar har tillverkat snö sedan 1970-talet – både för att förbättra skidåkningen och för att förlänga säsongerna. Snötillverkning kommer att vara en viktig del även av framtidens skidåkning för att kunna erbjuda en högklassig skidupplevelse. Vi har också kontinuerligt effektiviserat våra metoder för snötillverkning. Vi använder idag bara en sjundedel så mycket energi som för 40 år sedan och den energi som används är till 96 procent förnybar.

Källor:

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatmodeller-och-scenarier/rcp-er-den-nya-generationen-klimatscenarier-1.32914
https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-sno-1.91052
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatforandringar/klimatet-forandras/
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6c2ce257177d81ecd1685f/1614261913468/Sn%C3%B6%20i%20famtida%20klimat%20-%20Rapport%20f%C3%B6r%20v%C3%A5ra%20sju%20nordligaste%20l%C3%A4n_2021.pdf

 

Prenumerera på nyhetsbrevet