Hållbarhet för SLAO

Skidbranschen arbetar för att vara en hållbar besöksnäring med minimerade klimatpåverkande utsläpp. SLAO arbetar på flera sätt med hållbarhet.

Hållbar utveckling är en ”utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Det finns tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, sociala och miljömässiga/ekologiska. De ska samstämmigt och ömsesidigt stöda varandra.

 

SLAO:s roll för social och ekonomisk hållbarhet

Två miljoner svenskar åker skidor varje år. Skidanläggningarna är en central del av svensk besöksnäring och många gånger motorn i en besöksdestination. Vi skapar arbetstillfällen i det som ofta är glesbygdsområden. Många ungdomar får sina första jobb genom oss. Totalt ger besöksnäringen jobb åt 165 000 [1] personer (jämfört med t ex stål- och metallindustrins 107 000). Sedan 2010 har antalet arbetstillfällen i Sverige ökat med 7 procent, inom besöksnäringen har de under samma period ökat med 16 procent.

Exportvärdet på svensk turism är 113 miljarder kronor vilket kan jämföras med t.ex. stålindustrins 51 miljarder. Sedan 2010 har Sveriges exportvärde ökat med 16 procent, turismen har ökat med 52 procent.

Skidanläggningarna bidrar också till folkhälsa och livskvalitet. Att våra anläggningar besöks av barn och unga är viktigt av flera skäl. Vi vet att stillasittandet bland barn ökar dramatiskt, framför allt under vinterhalvåret och att skid- och snowboardåkning är en aktivitet som de flesta barn älskar. Svenska barn är mest stillasittande enligt en nordisk jämförelse. Här har våra svenska skidanläggningar en viktig roll att spela. 

SLAO:s roll för ekologisk hållbarhet

SLAO:s medlemmar lever av och med naturen. Därför är det självklart att vi aktivt tar ansvar för miljön. Vår ambition är att SLAO:s hållbarhetsarbete ska vara ledande på internationell nivå. Vi vet att vi redan gör många bra saker i internationell jämförelse men vi strävar ständigt efter att bli bättre. Att minimera våra klimatpåverkande utsläpp är särskilt prioriterat. Vi ska också bli bättre på att berätta om det arbete vi gör.

Energianvändning

Innovationer och ny teknik gör att tillverkningen av snö blir allt mer energieffektiv. På 1970-talet gick det åt sju kilowattimmar elektricitet för att tillverka en kubikmeter snö, i dag går det åt knappt en kilowattimme. Våra liftmotorers energiförbrukning har reducerats sedan 1970-talet. Liftmotorerna har också blivit allt mer energieffektiva och liftarna blir också mer effektiva på så sätt att de kan ta emot fler liftgäster per timme.

Parallellt med att energieffektiviteten förbättras använder vi i allt högre grad förnybara energikällor såsom vattenkraft, biobränslen, vindkraft och solenergi. Tolv av SLAO:s femton största medlemsanläggningar använder el från förnybara källor.

Det finns en mängd innovativa och klimatsmarta projekt hos SLAO:s medlemmar. Några exempel nedan:

  • Romme Alpin har satsat miljonbelopp på att gräva ned en 40 kubikmeters tank för matavfall som under vintern ger biobränsle. Avfallet kan brännas och blir till värme och förnybar el.
  • Skistar Sälen har installerat ett biobränslebaserat centralvärmesystem för att minska sin energiförbrukning och således sin miljö- och klimatpåverkan.
  • Idre Fjäll har införskaffat en av världens första dieselelektriska pistmaskiner.
  • Skistar Åre driver tre av sina större liftar med hjälp av energi från solceller.
  • Pistmaskiner på flera anläggningar drivs med HVO, ett fossilfritt bränsle som kan ersätta diesel.

Här kan ni läsa mer om GREEN 2020, ett projekt för att minska energianvändning på skidanläggningar.

Transporter och bränsle

I våra anläggningar används pistmaskiner och snöskotrar i verksamheten. SLAO och andra företrädare för branschen för en nära dialog med tillverkarna för att påverka utvecklingen av eldrift, hållbara drivmedel och energieffektivare maskiner. Tester med elskotrar pågår på ett antal anläggningar.

Det ska också vara lätt för gäster att resa hållbart till våra anläggningar. Därför engagerar vi oss i frågor som tågförbindelser och busslinjer. Många anläggningar erbjuder skidbussar lokalt. Laddstationer för elbilar finns i dag hos flertalet av våra medlemmar och utbyggnad planeras både hos de som inte i dagsläget har laddstationer, samt bland befintliga. Vi vill bidra till att skapa gröna korridorer som gör det möjligt att köra med eldrift från hemorten till skidanläggningen. Vi vill även stimulera till mer nyttjande av de tätortsnära anläggningarna, hemmabackarna, för t.ex. dagsturer.

Vattenanvändning

Snötillverkning förutsätter tillgång till vatten. Vi vill arbeta på ett långsiktigt hållbart sätt med snöproduktionen. Hänsyn måste tas till omkringliggande natur och andra intressen. I de flesta fall är vattenuttaget helt okomplicerat där vattnet tas från vattendrag som inte påverkas negativt. I några enstaka fall kan vattenuttaget innebära en viss påverkan på det omkringliggande ekosystemet. Därför har våra medlemmar en kontinuerlig dialog med myndigheter och andra som berörs av uttag av vatten för snöproduktion samt följer sina vattendomar. Bara så kan vi långsiktigt finna vägar framåt som är hållbara.

[1] https://vimeo.com/123416220

Frågor och svar om hållbarhet och skidanläggningar

  1. Hur hållbart är det att tillverka snö?

Det som behövs för att tillverka snö är luft, vatten och energi. Snökanonerna drivs med el vilket innebär en miljöpåverkan. Energin som används är till stor del förnybar, vilket gör att snötillverkningens påverkan på klimatet är mycket begränsad. Det vatten som används rinner tillbaka till källan när snön smälter.

  1. Hur ser SLAO på att transportera tillverkad snö med lastbil eller flytta med pistmaskin som ger klimatpåverkande utsläpp?

Nästan all snö som tillverkas av SLAO:s medlemmar använder elektricitet från förnybara källor för att driva snökanonerna. Tillverkningen av snö sker så nära den plats där snön ska användas som möjligt. Tillverkning av snö till framför allt längdåkningsspår kan däremot innebära längre transporter. Samtidigt sker ett omfattande arbete med att spara tillverkad snö från en säsong till nästa. Även här har användningen av mer miljövänliga bränslen till pistmaskiner betydelse.

  1. Vissa av SLAO:s anläggningar gör vattenuttag ur skyddade vattendrag. Vad innebär det?

Snöproduktionen ska vara långsiktigt hållbar. Hänsyn måste tas till omkringliggande natur och andra intressen. I några enskilda fall hämtar våra anläggningar vatten från vattendrag där en viss påverkan kan ske på det omkringliggande ekosystemet. När och hur detta görs är en viktig fråga som måste hanteras med stor varsamhet. Därför är dialog med olika intressenter av stor betydelse för att minimera störningarna på berörda ekosystem.

Vi lånar vatten från naturen, det återförs igen när snön smälter. Inga tillsatser sker.

  1. Vilken är den svåraste utmaningen för era medlemsföretag idag?

En stor utmaning för våra medlemsföretag är att göra det möjligt för skolbarn att få åka skidor. Förr var friluftsdagar och skolutflykter till skidanläggningar en naturlig del av skolans verksamhet. Så är det inte längre, allt färre skolor har utrymme för att göra skolutflykter. Följden blir att många barn aldrig får komma i kontakt med skidåkning eller friluftsliv. För våra medlemmar innebär det en risk för krympande kundunderlag. Ur ett större perspektiv är folkhälsan den stora förloraren.

En annan utmaning på lång sikt är klimatförändringarna. Vi arbetar för att vara en hållbar besöksnäring med minimerade klimatpåverkande utsläpp. Vi vill också hjälpa våra gäster att minska sin miljöpåverkan från resandet till skidorterna.

Klimatförändringarna innebär även ett ökat behov av tillverkad snö i backarna. Vi räknar med att fullt ut, i välbesökta skidområden i fjällen, kunna kompensera med tillverkad snö för det minskade antalet dagar med naturligt snötäcke i framtiden.

Prenumerera på nyhetsbrevet